Načela uporabe javne knjižnice 1KA

1. Kakšne so omejitve za uporabo vprašalnikov v javni knjižnici 1KA? Ali lahko kdorkoli kopira in uporabi celoten vprašalnik, posamezne dele oz. vprašanja?

Vprašanja v javni knjižnici so načeloma namenjena vsem registriranim uporabnikom 1KA za nekomercialno rabo, vendar je priporočljivo pred uporabo preveriti, če imamo osnovni vir, ali pri uporabi veljajo kake posebne omejitve. Načeloma velja, da se v primeru, ko osnovni vir ne navaja posebnih omejitev, upošteva načelo »Fair use«.

Spletno mesto 1KA namreč vprašalnike in posamezna vprašanja posreduje kot zglede dobre prakse in uveljavljenih merskih instrumentov. Pri vseh vprašalnikih so v skladu z znanstveno prakso v nagovoru navedeni viri, po katerih so vprašalniki povzeti. Posebej je tudi navedeno, če ima vir neke izrecne omejitve oziroma avtorsko zaščito. Če v viru vprašalnika ni izrecno omenjenih omejitev, se vprašalnik lahko uporablja za vse namene.

Od uporabnikov se pričakuje, da tudi sami vprašalnike oz. dele vprašalnikov, ki so vzeti iz javne knjižnice, ustrezno navajajo.

Za komercialno rabo je potrebno pravice dodatno preveriti pri originalnem viru, kar priporočamo tudi sicer.

2. Kaj pomeni načelo »Fair use«?

Načelo »Fair use« oz. slovensko »Poštena uporaba« dovoljuje uporabo, kopiranje in reprodukcijo avtorsko zaščitenih del za izobraževalne, študijske ali raziskovalne namene, razen v primeru izrecno določenih omejitev. V vsakem primeru pa velja, da je treba avtorja in vire ustrezno navajati.

3. Kako naj uporabnik navaja vprašalnik, ki ga pridobi v javni knjižnici 1KA?

V splošnem se od uporabnika pričakuje, da izrecno navaja osnovni vir, tako da lahko vsak prepozna avtorja in lokacijo dostopa do vira. Uporabnik lahko vir navaja tako, kot so navedeni viri v javni knjižnici 1KA – navaja naj ne glede na to, ali uporabi celoten vprašalnik ali samo posamezno vprašanje. Fakulteta za družbene vede za navajanje virov uporablja APA standard. Priporočamo pa tudi, da pri lastniku avtorskih pravic preverite, ali ima sam določena natančna navodila navajanja virov.

Primer navajanja izvirnega vprašalnika 1KA:

1KA. 2015. Obrazec za članstvo. Dostopno prek: https://www.1ka.si/a/20601f6d (15. september 2021).

Primer navajanja vprašalnika iz podatkovnega arhiva:

Hafner Fink, Mitja, Brina Malnar, Slavko Kurdija, Samo Uhan in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja [datoteke kodirne knjige]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2014. Dostopno prek: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13 (2. julij 2015).

Primer navajanja vprašalnika iz znanstvene publikacije:

Diener, Ed, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen in Sharon Griffin. 1985. The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment 49(1): 71-75.

Primer navajanja vprašalnika s spleta:

Ninamedia. 2015. Vox populi. Dostopno prek: http://www.ninamedia.si/arhiv.php (2. julij 2015).

4. Ali je 1KA pravno odgovorna za uporabo vprašalnikov neke druge organizacije, ki ne navaja oz. nepravilno navaja vire vprašalnika?

To področje je s pravnega vidika zelo zapleteno. Če bi neka druga organizacija posredovala vprašanja brez kakršnihkoli informacij o avtorskih pravicah, potem bi večino odgovornosti morala prevzeti ta druga organizacija. Sicer pa bi lastnik avtorskih pravic vprašalnika lahko terjal vse, ki niso ustrezno navajali njegovega avtorskega dela.

Potrebno je izpostaviti tudi, da je pravno področje intelektualne lastnine v različnih državah različno urejeno. Nejasna je tudi pravna ureditev intelektualne lastnine samih merskih instrumentov in rezultatov, ki jih ti merski instrumenti dajejo. Zato svetujemo, da se vedno, kadar ste v dilemi glede uporabe tujega dela, o uporabi pozanimate pri lastniku avtorskih pravic.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.