Ali lahko emaile z vabilom k sodelovanju v anketi pošiljam komurkoli?

Kot je zapisano v splošnih pogojih uporabe 1KA, lahko uporabnik email vabila k sodelovanju v raziskavi pošilja le naslovnikom, za katere je razvidno, da so na nek veljaven način pristali na to. Poleg tega so v antispam politiki, ki je del splošnih pogojev, opredeljene dodatne določbe, ki v emailih prepovedujejo spam oz. neželene vsebine in ponarejanje ter zahtevajo, da je v vabilo vključena možnost zavrnitve (angl. opt-out, unsubscribe).

Področje komunikacije prek emaila je regulirano s strani veljavne zakonodaje, priporočila pa podajajo tudi različni etični kodeksi:

  • Kot opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, se email naslov, ki je vezan na posameznika (za razliko od splošnih javnih email naslovov organizacij, npr. info@primer.si), šteje za osebni podatek. V skladu z 8. členom ZVOP-1 je obdelava osebnih podatkov dovoljena le, če obdelavo določa zakon (npr. je dopustna v okviru dejavnosti) ali če je zanjo podana osebna privolitev posameznika. Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

  • Na področju prodaje in trženja se smiselno uporablja Zakon o varstvu potrošnikov, ki v 45. členu določa, da podjetja lahko katero od oblik elektronskega komuniciranja uporabljajo le z vnaprejšnjim soglasjem posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo namenjeno.

  • Področje elektronskega komuniciranja ureja Zakon o elektronskih komunikacijah, ki email sporočilom pozornost namenja predvsem v 158. členu o neželeni komunikaciji, kjer je uporaba email sporočil za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

  • Združenje ESOMAR v kodeksu Guideline for online research (poglavje o etičnih vprašanjih) določa, da je treba pri pošiljanju vabil v sporočilu navesti, kako smo pridobili posamezni email naslov. Poleg tega poudarja, da emailov ne smemo zavestno pošiljati tistim, ki se s sodelovanjem v raziskavi niso strinjali.

  • Združenje CASRO v kodeksu Code of standards and ethics for survey research (poglavje o internetnem raziskovanju) določa, da lahko email vabila pošiljamo le naslovnikom, za katere se smiselno pričakuje, da bodo sprejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi. Osnova za to je lahko strinjanje naslovnika na podlagi predhodnega stika z izvajalcem raziskave.

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da moramo za email vabila v anketo predhodno pridobiti dovoljenje, razen v primeru izjem. Pri poslovnih email naslovih so pričakovanja nekoliko bolj tolerantna, saj so poslovni naslovi vsaj načelno odprti za poslovne kontakte. Izjema so tudi email naslovi, ki so zbrani za raziskave izključno v ozke administrativne namene; primer je lahko interna anketa društva, kjer sodelujoči na podlagi članstva pristajajo na sodelovanje v raziskavi in obveščanje o tem prek emaila.

Potencialne respondente neželena vabila motijo in ti v izrednih primerih intervenirajo na 1KA (četudi 1KA ni pošiljatelj teh vabil) ali celo grozijo z napadom na 1KA strežnik. Takšne reakcije so sicer neetične ter nezakonite in jih prijavljamo Nacionalnemu odzivnemu centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT). Odgovarjajočo anketo na 1KA lahko odstranimo, saj je s pošiljanjem neželenih vabil kršila osnovni predpogoj uporabe naših storitev. Doslej smo zaradi groženj in napadov na strežnik omejili 2 anketi, ki sta pred tem kršili določbe v zvezi s spam vsebinami.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.