Splošni pogoji storitve spletnega anketiranja 1KA pomenijo nabor pogojev, ki jih morajo uporabniki upoštevati pri uporabi storitve 1KA na inštalaciji www.1ka.si. Gre za precej običajne pogoje pri tovrstnih storitvah. Pri tem velja upoštevati tudi siceršnje pogoje uporabe 1KA in ločevati uporabo 1KA na inštalaciji www.1ka.si od morebitne od lastne namestitve aplikacije 1KA. Del splošnih pogojev uporabe so tudi Politika zasebnosti, Politika piškotkov in Antispam politika.

I. SPLOŠNO

Z registracijo na spletnem mestu www.1ka.si postanete uporabnik storitev, ki jih omogoča 1KA, kjer lahko izdelujete spletni vprašalnik in na tej osnovi zbirate anketne podatke. Z registracijo eksplicitno potrjujete, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglašate ter da vas njihove določbe zavezujejo. Upravitelji in lastniki spletne strani 1ka.si si pridržujemo pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.

Registracija

Za uporabo storitev spletnega mesta 1ka.si je potrebno opraviti registracijo. Obvezen element je email naslov, ki mora biti celoten čas trajanja uporabe teh storitev veljaven, pravilen in ažuren. Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si se zavezujemo, da emaila ne bomo uporabljali, razen za namene (a) registracije, (b) storitev 1KA, ki jih potrebuje sam uporabnik (npr. pošiljanje email vabil v anketo, avtomatska obvestila uporabniku o dostopu do ankete ipd.), (c) enkratnega vabila v evalvacijsko anketo za potrebe razvoja 1KA in (d) letno obvestilo o nadgradnjah in izobraževanju (od česar pa se lahko uporabnik v svojem profilu tudi odjavi). Poleg tega lahko v skladu z zakonodajo osebne podatke zahtevajo pravosodni organi.

Uporaba za zakonite dejavnosti in na zakonit način

Kot uporabnik spletnega mesta 1ka.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite dejavnosti ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali kakorkoli drugače škodil informacijskemu sistemu, ki ga uporablja 1KA.si, prav tako pa ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta 1KA.si ter pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta 1KA.si.

II. VARNOST IN DOSTOPNOST PODATKOV

Varnost podatkov

Komunikacija med uporabniki in spletnim mestom 1ka.si poteka prek standarda Transport Layer Security (TLS), ki s pomočjo šifriranja zagotavlja, da do podatkov ne morejo dostopati tretje osebe. Poleg tega se varnostno občutljivi podatki, kamor spadajo uporabniška gesla, v bazi 1ka.si shranjujejo v šifrirani obliki.

Hramba in dostopnost anketnih podatkov

Storitev 1ka.si na strežnikih v Sloveniji trajno hrani in arhivira vse ankete uporabnikov, ki imajo za svoje ankete izključno pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov. Podatki se hranijo pri profesionalnem ponudniku, ki upošteva najvišje standarde glede napajanja, varovanja itd. Vsi podatki (vsak klik vsake ankete posebej) se sproti vzporedno shranjujejo na sekundarnem strežniku (na drugi lokaciji). Poleg tega se dnevno izvajajo varnostne kopije na zunanje enote, zato je teoretično skoraj nemogoče in se tudi še ni zgodilo, da bi kak podatek izginil.

Za zagotavljanje zanesljivosti delovanja 1KA se hranijo strežniške dnevniške datoteke, ki beležijo napake v izvajanju procesov, in dnevniške datoteke dostopov, ki vsebujejo čas, IP naslov, vrsto brskalnika, ciljno datoteko na strežniku in izid zahteve (uspešno, neuspešno). Dnevniške datoteke ne omogočajo identifikacije anketnih odgovorov, saj se shranjujejo ločeno od uporabniških in anketnih podatkov.

V primeru, da uporabnik po lastni krivdi izbriše anketne podatke, se enostavno restavriranje (za preproste primere) lahko izvede brezplačno. Ali gre za preprost primer, se ugotavlja za vsak primer posebej. Vse oblike nestandardnega restavriranja podatkov (npr. dolgotrajni primeri selektivnega brisanja, povrnitev obstoječih podatkov na točno določeno časovno točko), kjer je potrebna pomoč programerjev, je možno po dogovoru v skladu s cenikom dodatnih storitev 1KA.

Pri 1ka.si uporabljamo orodja za merjenje dostopnosti strežnikov, kar pomeni, da je naše osebje nemudoma obveščeno v primeru, da strežnik ne bi bil dostopen ali da bi bilo njegovo delovanje kakorkoli upočasnjeno.

Hramba in dostopnost uporabniških računov in anket

Tudi uporabniški računi, skupaj z uporabnikovimi anketami, se trajno hranijo in arhivirajo na strežnikih pri profesionalnem ponudniku v Sloveniji. To pomeni, da posamezni uporabniški račun ostane shranjen v bazi, tudi če je uporabnik dlje časa neaktiven. Prav tako velja, da ankete ostanejo shranjene tudi po tem, ko niso več aktivne in se podatki ne zbirajo več.

Uporabnikova odgovornost pri varovanju uporabniškega imena in gesla

Kot uporabnik spletnega mesta 1ka.si ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa. Odgovorni ste, da uporabljate geslo, ki je z vidika varnosti dovolj kompleksno, in da to geslo shranjujete na varni lokaciji.

V primeru, da storitev uporabljate na javnih računalnikih ali računalnikih, ki so dostopni več osebam, vam priporočamo, da ne shranjujete svojega uporabniškega imena, gesla in ostalih podatkov. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do nepooblaščene uporabe prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti upravitelje in lastnike spletnega mesta 1ka.si.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si nismo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa, gesla ali drugih podatkov.

Piškotki

Za delovanje prijave v sistem izdelave anket na 1KA.si so nujni piškotki. Pri osnovni prijavi se privzeto uporabljajo sejni piškotki, ki se ob koncu seje pobrišejo. Na zahtevo uporabnika se lahko uporabijo trajni piškotki, da si sistem zapomni uporabniško ime in geslo. V tem primeru (kot tudi v primeru Google ali Facebook prijave) je uporabnik v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZEKom-1 obveščen o tem, da se bodo naložili piškotki in ima možnost, da jih zavrne. Več o tem si preberite v Politiki piškotkov.

III. VAROVANJE ZASEBNOSTI IN AVTORSKE PRAVICE

S tem, ko sprejmete pogoje uporabe 1KA, se zavežete, da boste upoštevali tudi vse pogoje, navedene v Politiki zasebnosti >>.

Na spletnem mestu 1KA.si je prepovedano kakršnokoli zbiranje osebnih podatkov v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnikom priporočamo, da anketna vprašanja sestavijo tako, da v podatkovno bazo uporabniki spletne ankete ne bodo mogli vnašati osebnih podatkov.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Z izdelavo ankete v okviru storitve 1KA ste njen avtor in imate pravico do njene uporabe, pravico do redistribucije ankete pa imajo le osebe, ki jim dodelite dostop do ankete. S tem, ko ste avtor ankete, v celoti odgovarjate za njeno vsebino in pri vpisu, ali posredovanju kakršnihkoli informacij ali podatkov, zlasti anketnih vprašanj, na spletno mesto 1ka.si jamčite, da imate pravico do uporabe teh informacij in podatkov oz. ste lastnik ustreznih avtorskih pravic za objavo teh informacij in podatkov.

IV. NEŽELENA KOMUNIKACIJA

S sprejetjem pogojev uporabne storitve 1KA.si pristanete, da boste upoštevali tudi vse pogoje, ki so navedeni v Antispam politiki >>.

Uporabnik lahko e-mail vabila k sodelovanju v raziskavi pošilja le naslovnikom, za katere je razvidno, da so na neki veljaven način pristali na to. Uporabnik se zaveže, da z uporabo storitve 1KA.si za pošiljanje takšnih sporočil ne bo širil neželenih vsebin, da bo pri pošiljanju vedno uporabljal veljaven e-mail naslov pošiljatelja, da bo uporabnikom omogočal odjavo od prejemanja vabil in da sistema za pošiljanje vabil ne bo uporabljal v namene neposrednega trženja ali prodaje.

S sprejetjem pogojev pristanete tudi na to, da sta prepovedana objava in sporočanje vsebin, ki so žaljive, spadajo v definicijo sovražnega govora (297. člen Kazenskega zakonika) ali so glede na veljavno zakonodajo kako drugače nelegalne. Za vso vsebino, ki jo uporabnik s pomočjo storitve 1KA na kakršen koli način objavi ali sporoča, odgovarja uporabnik sam.

V. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1KA.si ne odgovarjamo za uporabniške vsebine ter katerekoli druge informacije ali podatke, objavljene na spletnem mestu 1KA.si s strani uporabnikov. Upravitelji spletnega mesta 1KA.si se zavezujemo, da bomo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti ter da bodo podatki ustrezno varovani pred nepooblaščeno zlorabo ali izgubo.

Kljub temu upravitelji 1KA.si ne dajemo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti naših storitev programske ali strojne opreme. Vse storitve so na voljo “takšne, kot so,” brez kakršnekoli garancije. Upravitelji 1KA.si zavračamo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi storitvami ter v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli neposredno, posredno, posledično ali kakršnokoli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je kakorkoli povezana z uporabo ali delovanjem spletnega mesta 1KA.si in njegovih storitev oziroma z nezmožnostjo uporabe spletnega mesta ali njegovih storitev.

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo upravitelji 1KA.si, bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi zaščite in uresničevanje zakonitih interesov 1KA.si.

Uporabniki spletnega mesta 1KA.si izjavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da v primeru, da nimajo vseh ustreznih dovoljenj za uporabo in obdelavo vnesenih podatkov (zlasti anketnih vprašanj) in vseh ustreznih dovoljenj za obdelavo osebnih podatkov, prekrškovno in kazensko odgovarjajo v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Kazenskega zakonika. Uporabniki spletnega mesta 1KA.si izjavljajo, da v primeru lažne izjave o obstoju dovoljenj za uporabo in obdelavo zgoraj navedenih podatkov, prevzemajo vso pravno odgovornost in vse pravne posledice, ki bi nastale kot posledica neobstoja teh dovoljenj.

Poseganje v anketni proces

Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1KA.si nismo odgovorni za te vsebine in vanje ne posegamo, niti jih nikoli ne pregledujemo. Izjeme so naslednje:

  1. Ko imamo za to eksplicitno prošnjo in odobritev uporabnika (npr. metodološka pomoč, reševanje tehničnih težav).
  2. Ko smo s strani respondentov ali tretjih oseb eksplicitno opozorjeni, da so določene vsebine v anketi žaljive, opolzke, kršijo zakonodajo (posebej avtorsko), kršijo pričujoče splošne pogoje, politiko zasebnosti ali antispam politiko, ter če so kako drugače neprimerne. V tem primeru si pridržujemo pravico, da uporabnika pozovemo za dostop do vsebin in za pojasnilo. Če uporabnik ne sodeluje, ocenimo pa, da so obtožbe resne in utemeljene, upravitelji uporabnika obvestimo, da bomo do ankete dostopili v funkciji tehničnega administratorja. Če na tej osnovi ocenimo, da so vsebine dejansko neprimerne, uporabnika pozovemo, da jih umakne, sicer jih lahko po lastni presoji brišemo, premikamo ali urejamo sami. Prav tako ustrezno ukrepamo v okviru policijske preiskave ali sodne odločbe. (Dodati velja, da spletnem mestu 1ka.si doslej take intervencije še nikoli niso bile potrebne).

VI. KONČNE DOLOČBE

Del splošnih pogojev uporabe so tudi Politika zasebnosti, Politika piškotkov in Antispam politika, ki jih morate prav tako razumeti in sprejeti, če se strinjate s temi splošnimi pogoji.

Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom 1KA.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale izvensodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

S klikom na gumb 'Strinjam se' uporabnik potrjuje, da je prebral vsebino teh splošnih pogojev in da se z njimi strinja. Sprejemanje teh pogojev se šteje tudi za osebno privolitev posameznika po 1. odstavku 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ljubljana, 2011

Posodobljeno: Oktober 2014

<< Nazaj na Pogoje uporabe 1KA

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.