Statusi enot, ustreznost, veljavnost in manjkajoče vrednosti

a) Končni statusi enot in neodgovor enote ('unit nonresponse')

Ankete, ki so izpolnjene bodisi v celoti (status 6) bodisi delno (status 5, kjer respondenti niso prišli do konca ankete), se v analizah imenujejo tudi USTREZNE ANKETE (enote). Gre za ankete, ki vsebujejo vsaj nekaj odgovorov respondentov. Pri tem so seveda izločene prazne ankete oz. ogledovalci – ankete, kjer si je respondent vprašalnik le ogledal in ni odgovoril na nobeno vprašanje.

Pri vseh drugih statusih (0, 1, 2, 3, 4) in pri ogledovalcih (prazne ankete) v anketi ni nobenega odgovora respondentov in so za vsebinsko analizo to NEUSTREZNE ANKETE (enote), zato so iz statističnih analiz privzeto izključene. Lahko pa so relevantne za analizo neodgovorov in procesa odgovarjanja.

V analizah in pregledovanju ter izvozu podatkov, so torej privzeto vključeni le statusi 5 in 6 – delno in v celoti izpolnjene ankete (brez praznih anket). V 'ANALIZE' lahko s klikom na 'Vse enote', v analizo vključite tudi druge statuse (poleg 5 in 6). Tu ima 1KA zelo podrobno razdelane statuse enot, ki so predstavljeni z naslednjimi vrednostmi odgovorov:

 • E-pošta – ni poslana: osebi ni bila poslana elektronska pošta – '0';
 • E-pošta – neodgovor: oseba ni odgovorila na vprašalnik, ki je bil sicer poslan na elektronski naslov, zato se izpiše vrednost '1';
 • E-pošta – napaka: pri pošiljanju vprašalnika na elektronski naslov je prišlo do napake, izpiše se vrednost '2';
 • Klik na nagovor: oseba je kliknila samo na nagovor (vabilo v anketo), nato pa je anketo zapustila in ni kliknila ničesar več. Očitno je nagovor ni prepričal ali pa sploh ni imela namena izpolnjevati ankete – '3';
 • Klik na anketo: oseba je po nagovoru kliknila še na začetek ankete, torej na prvo vprašanje, vendar nanj ni odgovorila, niti ni več nadaljevala z drugo stranjo. Razen teh dveh klikov oseba ni izvedla nobene druge akcije – '4';
 • Delno izpolnjena anketa: oseba je izpolnila anketo le delno; odgovorila je vsaj na eno vprašanje ali nekaj vprašanj (lahko tudi na vsa vprašanja do same prekinitve), nato pa zapustila in prekinila anketo (torej ni prišla do gumba KONEC) – '5';
 • Končana anketa: oseba je prišla do konca ankete in pri tem odgovorila vsaj na eno vprašanje, lahko tudi na vsa – '6';
 • Prazna v celoti: če je oseba preklikala celo anketo, ne da bi karkoli odgovorila, in prišla do gumba KONEC, imamo v celoti prazno anketo – '6l';
 • Neznan status ankete ima določeno vrednost 'null'.

Če je respondent zgolj klikal preko ankete in si jo ogledoval, ne da bi sploh kaj odgovoril (ogledovalec ali 'lurker'), ima torej posebno oznako, ki lahko nastane le pri statusih 5 in 6. Če je respondent preklikal celo anketo in prišel do konca (formalno torej status 6), vendar ni odgovoril na nobeno vprašanje, gre za v celoti prazno anketo (6l). V tem primeru imajo (glej spodaj – neodgovor spremenljivke) vsi odgovori vrednost "-5". Če pa je respondent prazno anketo preklikal (ne da bi odgovoril) le delno - in ima zato anketa formalno status 5 (delno odgovorjena anketa), kjer vsa vprašanja dobijo prazno vrednost "-5" - nato pa je anketo prekinil/zapustil (vrednosti odgovorov od tam naprej so zato "-3"), potem imamo prazno in prekinjeno anketo (5l).

b) Vrednosti za neodgovor spremenljivke ('item nonresponse')

V primeru, da respondent ne odgovori na določena vprašanja, se avtomatično generirajo naslednje vrednosti:

 • Oseba, ki je sicer odgovarjala na anketo, ni pa odgovorila na določeno vprašanje, ima pri tem neodgovorjenem vprašanju vrednost '-1';
 • Oseba ni odgovorila na določeno vprašanje zaradi vstavljenega pogoja, torej če je bilo vprašanje namenjeno samo osebam ženskega spola, se je pri osebah moškega spola izpisala vrednost '-2';
 • Če je oseba prekinila z izpolnjevanjem vprašalnika, se za vsa nadaljnja vprašanja izpiše vrednost '-3';
 • Če je bilo vprašanje dodano šele po tem, ko je oseba že odgovorila na vprašalnik, se za to vprašanje zapiše vrednost '-4';
 • Oseba, ki ni odgovorila na nobeno vprašanje, ne glede na to, ali je vsebino preklikala do konca vprašalnika, ali pa je vmes že zaprla anketo, ima vrednost '-5'.

c) Veljavne in manjkajoče oz. nevsebinske vrednosti respondenta (angl. 'valid' in 'missing responses')

Manjkajoče oz. nevsebinske vrednosti odgovorov (opisane v točki b zgoraj) imajo v bazi negativne vrednosti in so iz analiz privzeto izločene (lahko jih sicer dodatno vključite), njihove vrednosti pa si lahko ogledate v frekvencah – opisnih statistikah kot MANJKAJOČE VREDNOSTI. Poleg manjkajočih vrednosti se v nekaterih analizah (npr. pri izračunu povprečja) ne upošteva tudi nekaterih drugih manjkajočih odgovorov. Respondentom namreč lahko ponudite tudi eksplicitno možnost, da izberejo naslednje možnosti:

 • ne vem (-99): oseba ne pozna odgovora na vprašanje;
 • zavrnil (-98): oseba je zavrnila odgovarjanje na vprašanje;
 • neustrezno (-97): oseba je odgovorila z neustreznim odgovorom.

Skupaj z ostalimi manjkajočimi vrednostmi (označene z negativnimi vrednostmi -1, -2, -3, -4, -5), predstavljajo odgovori ne vem, zavrnil, neustrezno, ostalo (-99, -98, -97, -96) neveljavne odgovore, ki se v statističnih analizah privzeto ne upoštevajo. Analizirajo se zgolj VELJAVNE VREDNOSTI (torej večje od nič).

Označevanje vseh zgoraj navedenih negativnih vrednosti je zelo pomembno, ker se take vrednosti ne upoštevajo pri nekaterih analizah (npr. povprečje).

Običajne vrednosti odgovorov kategorialnih spremenljivk (privzete vrednosti so 1, 2, 3, 4, 5 ...) lahko spreminjate pred zbiranjem podatkov v naprednem urejevalniku vprašanja (ikona za napredno urejanje posameznih kategorij vprašanja).

d) Rekodiranje odgovorov

Rekodiranje je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine. Če želite spremeniti vrednosti že zbranih odgovorov, to storite v zavihku  'PODATKI' - 'Izračuni' - 'Rekodiranje' s klikom na potrdilno polje 'Uredi' oziroma najprej na 'Dodaj'. Odpre se vam novo okence s tabelo, kjer lahko najprej izberete kako želite rekodirati - v isto ali novo spremenljivko, spodaj v tabeli pa lahko iz spustnih seznamov izberete vrednosti. Spustni seznam poleg veljavnih vrednosti vsebuje še možnosti pri neodgovorih ter neopredeljenih odgovorih. Tako lahko, npr. da imate vprašanja na lestvici 1-5, odgovor 'ne vem' pa ste označili z 8, vrednost 8 naknadno označite za manjkajočo vrednost 'ne vem'. Ta se nato obravnava enako kot 'ne vem' (-99), torej se je ne upošteva v izračunu povprečja.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.