Pri sklepanju iz rezultatov vzorčne anketne raziskave na ciljno populacijo, so ocenjene statistike podvržene različnim anketnim napakam (angl. Survey errors), ki izhajajo iz različnih virov:

  1. Nepokritja (angl. noncoverage): člani ciljne populacije nimajo možnosti, da bi bili izbrani v vzorec (npr. nimajo dostopa do interneta, nepopoln vzorčni okvir itd.);
  2. Neodgovorov (angl. nonresponse): odgovori tistih, ki niso bili anketirani, so drugačni od odgovorov tistih, ki so sodelovali v anketi;
  3. Vzorčenja (angl. sampling): ker merjenje ni opravljeno na vseh enotah ciljne populacije in
  4. Merjenja (angl. measurement): to je pravzaprav odstopanje odgovorov respondentov od njihove resnične vrednosti. Do tega pride zaradi neustrezne operacionalizacije, raznih kontekstualnih vplivov itd.

Prve tri napake nastanejo zato, ker nekatere enote niso opazovane, medtem ko do napak merjenja pride pri samem opazovanju enot bodisi zaradi anketiranca, merskega instrumenta (vprašalnika), načina zbiranja podatkov ali anketarja, če gre za osebno anketiranje. Pri anketah na svetovnem spletu, ki so samoankete, do napak zaradi anketarja ne prihaja. Poglejmo si sedaj natančneje, zakaj pride do posameznih merskih napak:

  • Do napake zaradi anketiranca pride, ker različni anketiranci posredujejo podatke z različno stopnjo napake, saj imajo pri izpolnjevanju vprašalnika različne kognitivne sposobnosti in/ali motivacije. V tem pogledu se anketiranci, ki odgovarjajo na vprašalnik na svetovnem spletu bistveno ne razlikujejo od anketirancev pri drugih načinih anketiranja;
  • Do napake merskega instrumenta, v tem primeru vprašalnika, pride, če ima besedilo v vprašalniku ali vrstni red vprašanj učinek na kakovost odgovorov anketirancev. Posebno pozornost tako posvečamo razumljivosti in enostavnosti vprašalnika ter metodam za preprečevanje učinkov zaporedja vprašanj in odgovorov. Z računalniško podprtimi anketami z ustreznimi programskimi rešitvami zmanjšujemo neodgovore na posamezna vprašanja, nekonsistentne odgovore in napačne odgovore, s čimer povečujemo kakovost podatkov.

1KA zahvaljujoč uporabi vejitev (angl. branching) ponuja oblikovanje prilagojenih, dinamičnih vprašalnikov. Ta funkcija omogoča pridobitev visoko konsistentnih podatkov in zmanjšuje verjetnost odgovarjanja neprimernih anketirancev. S samodejnim preskokom neustreznih vprašanj omogoča tudi nemoten potek anketiranja.

<< Nazaj na Spletno anketiranje

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.