Vabilo in prijavni obrazec za vpis na referenčni seznam izvajalcev na Javnem pozivu ZER - Stran 1

Vabilo izvajalcem k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine
 

Namen vabila je oblikovanje informativnega referenčnega seznama izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacij naprav, tj. potencialnih izvajalcev posameznih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po Javnem pozivu ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjšanje energetske revščine. 

Seznam izvajalcev bo sestavljen iz izvajalcev posameznih ukrepov, ki skladno z Javnim pozivom ZER predstavljajo naslednje upravičene ukrepe:

A. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
B. Toplotna izolacija zunanjih sten
C. Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu
D. Vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat
E. Vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode
F. Vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
G. Zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso

 

Cilj vabila je javna objava seznama izvajalcev, iz katerega si bodo socialno šibki občani, katerim se dodeli pravica do nepovratne finančne spodbude na Javnem pozivu ZER, lahko izbrali izvajalca posameznega upravičenega ukrepa.

Seznam bo informativnega značaja, to pomeni, da bo v pomoč upravičencem pri izbiri potencialnega izvajalca upravičenega ukrepa, ki se bo financiral iz dodeljene pravice od nepovratne finančne spodbude skladno z Javnim pozivom ZER. Upravičenci bodo lahko izbirali med izvajalci, ki so navedeni na seznamu, lahko pa bodo izbrali druge izvajalce, katerih Eko sklad ni preveril in uvrstil na seznam. 

Upravičenci, ki bodo prejeli odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude po Javnem pozivu ZER,  se bodo v nadaljevanju z izbranimi izvajalci dogovorili za predložitev predračunov za vsakega od upravičenih ukrepov skladno s prednostnim vrstnim redom določenim v Odločbi Eko sklada, j.s.

Predračun izvajalca mora biti pripravljen v skladu s Smernicami za pripravo predračuna, ki so priloga  k Javnemu pozivu ZER. 

Po potrditvi predračuna s strani Eko sklada bo med izvajalcem, upravičencem in Eko skladom sklenjena tripartitna pogodba, na podlagi katere bo izvajalec lahko začel z izvajanjem del ter prejel izplačilo s strani Eko sklada za izvedeno delo. Pri izvedbi del je izvajalec dolžan upoštevati pogoje in zahteve določene v Javnem pozivu ZER ter v tripartitni pogodbi. 

POGOJI ZA SODELOVANJE
 

Eko sklad bo na seznam vpisal izvajalce, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • ima registrirano dejavnost za izvajanje posameznih upravičenih ukrepov, kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov;
  • se namerava po prijavi udeležiti spletne informativne delavnice, ki jo bo organiziral Eko sklad z namenom seznanitve izvajalcev s pogoji in zahtevami Javnega poziva ZER ter z načinom priprave predračuna skladno s Smernicami za pripravo predračuna. O terminu informativne delavnice boste pravočasno obveščeni.
     

Seznam izvajalcev skupaj z njihovimi podatki (firma, kontakt in opredelitev področja dela, za katerega se je izvajalec prijavil) je javen. S prijavo na to vabilo se izvajalec strinja z javno objavo navedenih podatkov. 
 

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino vabila je zainteresiranim izvajalcem na voljo elektronski naslov: ZER.izvajalci@ekosklad.si
 

Za prijavo izpolnite Prijavni obrazec.

*

PRIJAVNI OBRAZEC: OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU

Vpišite podatke:
Firma:
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Matična številka:
Davčna številka:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
*

KONTAKTNI PODATKI

Vpišite podatke:
Ime in priimek kontaktne osebe:
Telefon:
e-pošta:
*

UPRAVIČENI UKREPI, KI JIH IZVAJA IZVAJALEC

Upravičeni ukrepi, za izvajanje katerih se prijavljate na javno povabilo (označite lahko enega ali več ukrepov)

*

Šifra in naziv SKD dejavnosti za izvajanje posameznih upravičenih ukrepov, za katero/katere je registriran izvajalec. 
V primeru, da imate le eno dejavnost, pri naslednjih poljih vpišite 0 ali /.

ŠIFRA NAZIV SKD DEJAVNOSTI
1. dejavnost
2. dejavnost
3. dejavnost
4. dejavnost
5. dejavnost
6. dejavnost
*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vse navedbe, ki smo jih podali v tem prijavnem obrazcu, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Prav tako z oddajo prijavnice potrjujemo in podajamo izrecno soglasje:

  • da se seznam izvajalcev skupaj z njihovimi podatki (firma, kontakt in opredelitev področja dela, za katerega se je izvajalec prijavil) javno objavi na spletni strani Eko sklada;
  • da bomo v primeru kakršnekoli spremembe (npr. statusnih in drugih sprememb podatkov, predlog za izbris iz seznama, idr.) to nemudoma sporočili Eko skladu.
vpišite podatke
Kraj, datum
Ime in priimek odgovorne osebe