0%
100%

Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji

Spoštovani!

Na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani izvajamo projekt Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Osnovni namen projekta je z različnimi pristopi in z različnih vidikov proučiti proces integracije priseljencev in potomcev priseljencev ter analizirati obstoječo integracijsko politiko v Sloveniji.

Eden od pomembnih vidikov integracijskege politike je sistematično spremljanje življenjskih pogojev ter potreb priseljencev in potomcev priseljencev oziroma njihovih percepcij o priložnostih in ovirah, s katerimi se srečujejo v procesu vključevanja v slovensko družbo. S pomočjo ankete želimo zbrati relevantne in aktualne podatke o tem, kako poteka integracija in predvsem s kakšnimi izzivi se soočajo priseljenci in potomci priseljencev na različnih družbenih področjih, kot so na primer: šolstvo, trg dela, zdravstvo, stanovanjsko vprašanje, družbena in politična participacija.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 20 minut časa.

S sodelovanjem v raziskavi (izpolnitev ankete) raziskovalcem daste soglasje, da uporabijo vaše odgovore kot del raziskovalnih podatkov. Anketa je anonimna in pridobljeni podatki se bodo uporabili izključno v raziskovalne namene!

Ker je anketa namenjena tako novim priseljencem kot tistim, ki že več desetletij živijo v Sloveniji, so nekatera vprašanja bolj relevantna za eno, druga pa za drugo skupino. Kljub temu vas prosimo, da poskusite odgovoriti na vsa vprašanja.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.         

                                                                               *********

Dear Participant,

The Institute for Ethnic Studies (Inštitut za narodnostna vprašanja) is implementing the project entitled Challenges of Immigrant Integration and Development of Integration Policy in Slovenia, financed by the Slovenian Research Agency.

The aim of the project is to examine the process of integration of immigrants and their descendants and analyse the existing integration policy in Slovenia.

An important part of the integration policy is also a systematic study of the living conditions and needs of immigrants and their descendants, as well as of their perception of opportunities and obstacles encountered in the process of integration into Slovenian society.

By means of the following survey, the Institute wishes to gather relevant and up-to-date information about how integration is taking place and, above all, about the challenges that immigrants face in various social areas, such as education, labour market integration, health care, housing, and social and political participation.

The survey will take approximately 20 minutes.

The survey is anonymous and the data will be used exclusively for research purposes. By participating in the research (completing the survey), you consent to the use of your answers as part of research data.

Since the survey targets both new immigrants and those who have been living in Slovenia for decades, some issues are more relevant to the first while others are more relevant to the latter. Nevertheless, please try to answer all questions.

Please take a few minutes and start by completing the survey by clicking on the Next page.    

                                                                                **********

Të nderuar!  

Në Institutin për çështje kombëtare (Inštitut za narodnostna vprašanja) në Lubjanë udhëheqim projektin Sfidat e integrimit të emigrantëve dhe zhvillimi i politikës së integrimit në Slloveni, i cili financohet nga Agjencioni për aktivitete hulumtuese të Republikës së Sllovenisë.

Qëllimi themelor i projektit është që të studiohet procesi i integrimit të emigrantëve dhe pasardhësve të tyre nga pikëpamje të ndryshme dhe të analizohet politika ekzistuese e integrimit në Slloveni.

Një nga pikëpamjet e rëndësishme të politikës integruese është përcjellja sistematike e kushteve jetësore dhe nevojave të emigrantëve dhe pasardhësve të emigrantëve rrespektivisht perceptimit të tyre të mundësive dhe pengesave, me të cilat ata ballafaqohen në procesin e inkuadrimit në shoqërinë sllovene.

Me ndihmën e kësaj ankete dëshirojmë të mbledhim të dhëna relevante dhe para së gjithash aktuale, mbi rrjedhjen e integrimit e sidomos mbi llojin e sfidave me të cilat ballafaqohen emigrantët dhe pasardhësit e emigrantëve në fushat e ndryshme shoqërore, siç janë: edukimi, përfshirja në tregun e punës, shëndetësia, çështja e banimit si dhe pjesëmarrja shoqërore dhe politike.

Plotësimi i anketës do t'ju marrë rreth 20 minuta të kohës suaj.

Duke marrë pjesë në këtë anketë pranoni që përgjigjet tuaja do të përdoren si pjesë e të dhënave të hulumtimit. Anketa është anonime dhe të dhënat e marra nga kjo anketë do të përdoren ekskluzivisht për qëllime hulumtuese!

Për arsye se anketa u dedikohet si emigrantëve të ri ashtu edhe atyre që në Slloveni jetojnë me dekada, disa pyetje janë më relevante për njërin e tjerat për grupin tjetër. Megjithatë, ju lusim që të provoni të përgjigjeni në të gjitha pyetjet. 

Ju ftojmë që të merrni pjesë në këtë hulumtim.


S klikom na Naslednja stran se strinjate z našo Politiko zasebnosti.

Jezik:OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>