Samoevalvacija v šolah

Napredni modul 'Samoevalvacija v šolah' podpira proces evalvacije dela učiteljev s strani učencev, in to tako v srednjih kot osnovnih šolah.

Osnovna funkcionalnost modula je definiranje poljubne hierarhije uporabnikov (npr. učitelj, razrednik, skrbnik predmetnega področja, skrbnik smeri ali programa, direktor šolskega centra ipd.), ki imajo nato dostop do analiz na različnih nivojih agregiranja (npr. učitelj, predmet, razred, program, šola ipd.).

Modul ima naslednje korake:

1. Najprej izberemo vprašalnik. Za to je na voljo privzeta (priporočena) anketa, anketa iz knjižnice in že obstoječa anketa, ki jo je naredil uporabnik sam. Pri tem je pomembno poudariti, da anketa za vklop modula dovoli le tipe vprašanj 'Tabela en odgovor' in 'Besedilo'. Če anketa vsebuje kakšen drug tip vprašanja, se izpiše opozorilo: Anketa vsebuje nedovoljene tipe vprašanj, ki se ne skladajo z modulom. Dovoljeni tipi vprašanj so "Tabela en odgovor" in "Besedilo".

2. Nato definiramo hierarhijo. To lahko storimo na dva načina:

  • Prvi način je, da ustvarimo svojo hierarhijo s klikom na gumb ustvari novo hierarhijo, kjer definiramo tako nivoje (npr. šola, program) kot tudi elemente pripadajočega nivoja (npr. prvi, drugi, tretji letnik).
  • Drugi način pa je, da uporabimo katero izmed že vzpostavljenih hierarhij, npr. Enostavno dvonivojsko hierarhijo (Ravnatelj in Predmet-razred), ali pa katero izmed bolj kompleksnih, kot je npr. Šola s tremi nivoji (Letnik, Razred, Predmet) ali hierarhija Šolski center s šestimi nivoji (Center, Šola, Program, Letnik, Razred, Predmet). Izberemo jo s klikom na gumb Uporabi omenjeno hierarhijo, ki jo sedaj lahko uredimo. Nove elemente dodamo tako, da jih vpišemo v okvirček, ki se nahaja desno od posameznega nivoja, brišemo pa jih tako, da v stolpcu Opcije kliknemo na ikono svinčnika, nato pa s klikom na smetnjak izbrišemo element, ki ga v nivoju ne potrebujemo.

3. Ko vzpostavimo nivoje, se nam s klikom na gumb Naprej odpre vmesnik za vnos uporabnikov (in njihovih emailov), ki imajo pri določeni hierarhiji (torej na določenih vrednostih nivoja in elementov, npr. tretji letnik) dostop do analiz. To storimo tako, da kliknemo na ikono z dvema človečkoma pri posameznem nivoju in v okvirček vpišemo emaile vseh oseb, za katere želimo, da imajo dostop. Če je takih oseb več, jih ločimo z novo vrstico. Osebe, ki bodo evalvirane, pa dodamo tako, da pri vsakem nivoju izberemo željeni element (npr. pri prvem elementu izberemo program, pri drugem letnik, pri tretjem razred itd.) Ko izberemo vse elemente, moramo obvezno dodati tudi osebo, ki bo evalvirana (učitelj). To storimo tako, da kliknemo na ikono človečka, nakar se nam odpre okno za vnos osebe, kamor vpišemo email (obvezno), opcijsko pa tudi ime in priimek osebe (ločeni z vejico). V tem okviru lahko samoevalvacijo poda tudi učitelj sam, kar se nato lahko primerja z evalvacijo učencev. 

4. Ko vnesemo vse uporabnike, s klikom na Potrdi in prenesi shranimo hierarhijo, ki jo nato lahko pregledamo in po potrebi tudi popravimo. Ko smo s hierarhijo zadovoljni, kliknemo naprej, kjer jo lahko aktiviramo. Z aktiviranjem se hierarhija, uporabniki in vprašalnik zaklenejo, saj se anketa in analize izvajajo od te točke naprej (lahko se sicer skopira in ureja kot nov projekt, kjer se vprašalnik, hierarhija ali uporabniki dopolnjujejo). Najbolj pomemben vidik aktiviranja pa je dejstvo, da se ob tem vsem uporabnikom pošljejo emaili z obvestilom, da imajo dostop do rezultatov, evalvirani učitelj pa lahko prejme tudi kodo, ki jo posreduje učencem za dostop do vprašalnika, koda za učence pa je izpisana tudi v administrativnem vmesniku 'Status'. Učitelj, ki je bil neposredno evalviran, prejme tudi kodo za samoelvacijsko anketo.

5. Ko je anketa zaključena, lahko vsi uporabniki dostopajo do modula analiz, kot je bil opredeljen v hierarhiji. Evalvirani učitelj ima dostop do standardne analize, vsi uporabniki pa lahko generirajo tudi agregirane analize po nivojih in elementih, ki so bili opredeljeni v hierarhiji.

Velja dodati, da so ob uporabi 'data pipinga' oziroma prenosa vrednosti spremenljivk iz hierarhije v uvodni nagovor prenašajo naslednje spremenljivke oziroma njihova imena: #nivo1# (in ostali dodani nivoji) in #vloga#, #ime ucitelja# in #email ucitelja#.

<< Nazaj na Napredni moduli​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.