Допълнителните ползи от дълбокото сградно обновяване

Уважаеми участници в нашето онлайн проучване,

За да постигнем амбициозните цели на Европейския съюз в областта на климата, трябва да увеличим темпа на обновяване и да подобрим енергийната ефективност на сградния фонд. Енергийно ефективните сгради генерират огромен брой ползи за хората, местните общности и цялото общество, които далеч надхвърлят ограничения ефект от енергоспестяването. С ваша помощ искаме да улесним анализа, количественото определяне и финансовата оценка на тези по-широки, допълнителни ползи. Вярваме, че така ще можем да ги интегрираме в местната политика и в процеса на вземане на решения по отношение на поддържането и обновяването на сградния фонд.

Настоящият въпросник бе разработен, за да събере статистически значима информация, свързана с обновяването на сградите във вашите общини. Събраните данни ще бъдат използвани за създаване и поддържане на база данни за различните ефекти, които сградното обновяване оказва върху икономиката, околната среда и обществото. Базата данни ще бъде свободно достъпна, а данните ще бъдат съхранявани и анализирани напълно анонимно. Въз основа на информацията, която предоставяте, ние ще можем да оценим местните и регионалните характеристики и да ви представим конкретни количествени и финансови прогнози за въздействието на обновяването на сградния фонд във вашата община. Информационните материали и отчети, които създаваме специално за вашата община, ще ви помогнат да използвате синтезираната информация в стратегиите за сградно обновяване, плановете за градско развитие и съпътстващите ги процеси на вземане на решения.

Темите на въпросника се простират върху широк спектър от теми - от демографски данни, през анализ на сградния фонд, до икономически и здравни теми. Наясно сме, че въпросникът е обширен, поради което повечето от въпросите са придружени от предварително зададени отговори. Не е необходимо да отговаряте на всички въпроси. Ако нямате данни за конкретен въпрос, просто продължете със следващия. Качеството и приложимостта на докладите и оценката на мерките за обновяване във вашата община обаче е пряко зависимо от количеството и качеството на предоставените данни.

От името на целия екип на EmBuild и на Техническия университет в Мюнхен Ви благодарим изключително много за вашето участие и с нетърпение очакваме да обсъдим резултатите с вас.  
 

Предварителна информация:
Частните и обществените сгради са отговорни за 40% от цялото потребление на енергия и 36% от въглеродните емисии в Европейския съюз. Въпреки икономическата и правната необходимост и техническата възможност, темпът на обновяване на сградния фонд все още е прекалено нисък – около 1,2% годишно. Причини за това са, наред с други фактори, високите първоначални разходи за финансиране, дългите периоди на изплащане на инвестицията и липсващата остра необходимост от прилагане на енергийно ефективни мерки за обновяване в повечето общини.

EmBuild (пълно име: "Подкрепа за публичните власти при създаване на дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в енергийно ефективното обновяване на сградния фонд") е проект, иницииран през 2016 г., включващ институции от Германия, България, Хърватия, Румъния, Сърбия, Македония, Белгия и Словения. Неговата цел е да помогне на публичните власти на местно и регионално равнище да създадат дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестициите в енергийно ефективното обновяване на обществения сграден фонд въз основа на съществуващите националните стратегии. В съчетание с цялостна оценка на въздействието на дейностите за дълбоко обновяване, проектът цели да увеличи темпа на сградно обновяване в целевите страни.